Connecting Consciousness

Orzeczenie prawne wydane dzisiaj na korzyść Simona Parkesa – 4 Kwietnia 2023

Numer cytatu neutralnego: [2023] EWHC 794 (KB)

Case No: QB-2020-003528

W WYSOKIM SĄDZIE SPRAWIEDLIWOŚCI
KING’S BENCH DIVISION
LISTA MEDIÓW I KOMUNIKACJI
Royal Courts of Justice

Strand, Londyn, WC2A 2LL
Data: 4 kwietnia 2023 r.

Przed :
SZANOWNY PAN SĘDZIA MURRAY
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Pomiędzy :
SIMON BARD PARKES Powód
– i – (1) TOBY HALL.
(1) TOBY HALL
(2) STEPHEN JOHN EARNSHAW
(znany również jako AMORA STEVE MELCHIZADEK) Pozwani
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Data rozprawy: 5 października 2022 r.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zatwierdzony wyrok

Niniejszy wyrok został wydany na odległość poprzez rozesłanie do przedstawicieli stron za pośrednictwem pocztą elektroniczną i udostępnienie The National Archives. Za datę i godzinę wydania uznaje się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 10:30.

 1. Komentując różne zarzuty wobec pana Parkes’a zawarte w jedenastu publikacjach, za które pan Earnshaw odpowiada na mocy nakazu Nicol, w tym szczegółowe zarzuty zawarte w Solemn Statement, argumentacja szkieletowa pana Parkes’a mówi w punkcie 5.2: “Jeśli chodzi o powagę zarzutów, to są one jednymi z najcięższych najcięższe zarzuty, jakie można postawić i obejmują [zarzuty] poważnych zachowań przestępczych, za które osoba mogłaby zostać uwięziona na całe życie, gdyby była winna. Są to również zarzuty zarzutów, które prawdopodobnie będą miały poważny wpływ na reputację powoda w każdej sferze jego życia”.
 2. Po dokładnym zapoznaniu się z publikacjami stwierdzam, że nie ma hiperboli w stwierdzeniu z argumentu szkieletowego powoda, które właśnie zacytowałem. Strona
  Zarzuty są najwyższej wagi. Zauważam również, że pan Hall, w następstwie
  Tomlin Order, publicznie przeprosił pana Parkes’a, przyjmując w swoich publicznych przeprosinach, że zarzuty były nieprawdziwe, poważnie szkodliwe i zawierały pewne natrętne spekulacje na temat prywatnego życia pana Parkes’a.

 3. Wysokość odszkodowania za zniesławienie o takim stopniu powagi, w odniesieniu do którego nie ma przeprosin ze strony p. Earnshawa i, jak się wydaje, nie ma perspektyw na przeprosiny, powinna odzwierciedlać bezpodstawność zarzutów, zawartych w zniesławiających publikacjach i w ten sposób przyczynić się do ochrony interesów pana Parkes’a.

 4. Jeśli chodzi o potencjalne komparatory, pan Rudman przyznał podczas tego przedłożenia, że można je stosować jedynie z ostrożnością, biorąc pod uwagę, że każda sprawa o zniesławienie jest wyjątkowa i w dużym stopniu obraca się wokół własnych faktów, ale nakłonił mnie do uwzględnienia orzeczeń wydanych w następujących sprawach: Triad Group plc v Makar [2020] EWHC 306 (QB); Turley v Unite the Union [2019] EWHC 3547 (QB); Richard v BBC; Monir v Wood [2018] EWHC 3525 (QB); oraz ZAM v CFW. Każda z tych spraw dotyczyła nagród znacznie przekraczających nagrodę, której obecnie domaga się pan Parkes w tej sprawie, a mianowicie 25 000 funtów. Pan Parkes stwierdza, że domaga się zasądzenia na tym poziomie (który uważa za konserwatywny w świetle faktów i dowodów na poparcie roszczenia), ponieważ jest mało prawdopodobne, że będzie mógł odzyskać zasądzone kwoty przeciwko panu Earnshawowi w każdym przypadku, nie tylko z powodu twierdzeń pana Earnshawa, że jest niezamożny, ale także dlatego, że pan Parkes nie komunikuje się już z panem Earnshawem i nie zna jego miejsca pobytu.

 5. W odniesieniu do zakresu publikacji, na zarzut pana Parkes’a:
  i) Trzecia Publikacja, w postaci wiadomości e-mail z załączonym Uroczystym Oświadczeniem, trafiła do “licznych” adresatów, choć nie można dokładnie powiedzieć ilu, a rozsądne jest założenie, że znaczna część adresatów otworzyłaby i przeczytała załącznik;ii) Publikacje od czwartej do dwunastej, które były filmami wideo, były w czasie
  ii) publikacje od czwartej do dwunastej, które były filmami wideo, były w chwili wniesienia pozwu oglądane co najmniej 536 razy, według szacunków pana Parkes’a
  (na podstawie wykonanych przez niego zrzutów ekranu), przy czym 434 odsłony na YouTube i 102 na Brighteon; oraz wyświetleń na Brighteon; oraz
  iii) trzynasta publikacja, która była wiadomością e-mail, została wysłana najprawdopodobniej do całej listy mailingowej Connecting Consciousness, składającej się z tysięcy nazwisk, z osadzonymi hiperłączami do filmów Brighteon.
 6. Zakres publikacji wykraczający poza powyższy poziom podstawowy nie jest możliwy do precyzyjnego oszacowania, ale na przykład w odniesieniu do filmów prawdopodobnie miały miejsce dalsze odsłony w okresie pomiędzy wykonaniem zrzutów ekranu a zdjęciem filmów, a także należy wziąć pod uwagę rozszerzenie publikacji poprzez efekt “perkolacji”: zob. Barron przeciwko Vines w [21(3)(d)].

 7. Przyjmuję, zwłaszcza w świetle wagi zarzutów i ich prawdopodobnego wpływu na reputację pana Parkes’a, że dowody wskazują na publikację w znacznym stopniu, obejmujący setki, jeśli nie tysiące, osób publikujących, co uzasadnia przyznanie znacznego zasądzenie odszkodowania.

 8. Z materiału dowodowego oraz z charakteru zarzutów i sposobu ich przedstawienia wynika jasno, że były one bardzo przykre dla pana Parkes’a, a także dotknęły i zaniepokoiły jego rodzinę, w tym córki i byłe żony, z którymi pan Earnshaw skontaktował się na Facebooku, zadając bardzo osobiste i obraźliwe pytania, atakując charakter pana Parkes’a, oraz twierdząc, że jest on gwałcicielem. Negatywny skutek tej ingerencji będzie spotęgowany przez to, że na przykład dla córek pana Parkes’a przyszedł on “z zaskoczenia”.

 9. P. Parkes omawia również wpływ zniesławiających publikacji na Connecting Consciousness, która według P. Parkes’a traci członków za każdym razem, gdy filmy te pojawiają się ponownie. P. Parkes oszacował, że w ciągu trzech tygodni poprzedzających jego zeznanie z dnia 28 września 2022 r. organizacja Connecting Consciousness straciła 300-400 członków, jako powód podając właśnie filmy wideo. Od czasu nakazu Nicol filmy pojawiały się od czasu do czasu, co doprowadziło do tego, że pan Parkes musiał podjąć kroki prawne w celu ich usunięcia. Te ostatnie filmy mają dziesiątki tysięcy wyświetleń. Pan Parkes odkrył, że za każdym razem, gdy organizuje spotkanie dla Connecting Consciousness lub uczestniczy w rozmowie czy innym wydarzeniu, musi odnieść się do tych filmów i wyjaśnić, że wszystkie zarzuty są fałszywe. Istnieje zatem znaczący i niepokojący ciągły wpływ filmów na pana Parkes’a.

 10. W swoim zeznaniu z dnia 28 września 2022 r. pani Parkes opisuje wpływ filmów opublikowanych przez pozwanych na jej męża i na siebie, a także wpływ na Connecting Consciousness, którą założyła z panem Parkesem. Zauważa, że filmy zostały wysłane do influencerów mediów społecznościowych z dużą liczbą osób śledzących je w sieci. Opisuje swoją frustrację, że rok po wydaniu Nicol Order, nadal odczuwają negatywny wpływ tych filmów na Connecting Consciousness, która jest organizacją założoną w celu “[zapewnienia] sposobu, w jaki ludzie mogą się wzajemnie wspierać”.

 11. W odniesieniu do elementów pogorszenia sytuacji, pan Parkes powołuje się na nierozsądne zachowanie Pana Earnshaw, w tym:
  i) opublikowanie od czwartej do trzynastej publikacji wszystkie po piśmie Mr. Parkes’a przed wniesieniem skargi;
  ii) inwazyjne dochodzenie p. Earnshaw w sprawie życia prywatnego p. Parkes’a
  iii) nieumiejętność zmierzenia się przez L. Earnshawa z prawem i okolicznościami faktycznymi niniejszego postępowania, nieprzestrzeganie zarządzeń dotyczących prowadzenia sprawy oraz stosowanie obraźliwych taktyk takich jak zalewanie D. Parkes’a obszerną, nieistotną dokumentacją; oraz iv) pozorną współpracę w rozpowszechnianiu nowych filmów wideo, które zawierają fragmenty oryginalnych filmów wideo i opierają się w dużym stopniu na uroczystym oświadczeniu.

 12. W odniesieniu do prowadzenia przez pana Earnshawa niniejszego postępowania, pan Parkes podniósł, że pan Earnshaw zrobił to w sposób mający na celu wyrządzenie panu Parkes’owi jak największej szkody jak to możliwe, w tym:
  i) zarzucanie bez dowodów, że Pan Parkes, jego przedstawiciele prawni oraz i) twierdzenie bez dowodów, że pan Parkes, jego przedstawiciele prawni i serwery procesowe “kryminalnie sfałszowali” dokumenty, aby “utrudnić procesu mojej obrony”, powodując tym samym dodatkowe koszty dla Pana Parkes’a, w tym konieczność uzyskania kolejnego zeznania świadka od jego serwera procesowego, aby aby obalić zarzuty pana Earnshawa;
  ii) nadużywanie procesu poprzez, na przykład, wysyłanie dokumentów w kopercie oznaczonej jako “Poufne” do mistrza Dagnall przed rozprawą w dniu 8 marca 2021 r. bez nie powiadamiając pana Parkes’a, a tym bardziej nie przekazując mu kopii (pan Dagnall zniszczył poufną kopertę i jej zawartość bez przeczytania bez zapoznania się z nimi, co zostało odnotowane w jego postanowieniu z dnia 8 marca 2021 r.); oraz
  (iii) jak ujawniono w różnych dokumentach dostarczonych przez p. Earnshaw w trakcie
  niniejszego sporu, prowadzenie kampanii przeciwko panu Parkes’owi, na przykład dokument świadczący o planie między panem Hallem i panem Earnshawem, aby “załatwić go [pana Parkes’a]” za pomocą uzgodnionej kampanii między BBC i London Trading Standards.

 13. Uważam, że oprócz nękającego charakteru każdej z publikacji, mamy do czynienia z nękaniem w uporczywej kampanii publikowania filmów, w tym ponowne publikowanie filmów na Brighteon, kiedy filmy z YouTube zostały zdjęte, oraz zwracanie uwagi na filmy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez Trzynastą Publikację, która zawierała hiperłącza do filmów Brighteon. Opisałem już trwający efekt tej kampanii, który ma znaczenie dla nękającego efektu kampanii pana Earnshaw przeciwko panu Parkes’owi, niezależnie od tego, czy pan Earnshaw jest rzeczywiście zaangażowany w jakiś sposób w ponowne pojawienie się filmów i/lub w publikację nowych filmów zawierających fragmenty oryginalnych filmów i opierających się na uroczystym oświadczeniu. Moim zdaniem jest to poważny przypadek nękania w sieci, który uzasadnia zasądzenie kwoty w górnym przedziale Vento.

 14. Uwzględniając wszystkie powyższe rozważania, w tym odzyskanie przez pana Parkes’a od pana Halla w wyniku ugody zawartej w postanowieniu Tomlina, uważam, że odpowiednie łączne przyznanie ogólnego odszkodowania za różne rodzaje szkód, unikając podwójnego liczenia, uwzględniając odpowiednie czynniki obciążające i zauważając, że pan Earnshaw nie przedstawił żadnych dowodów na odpowiednie złagodzenie, wynosi 35 000 GBP. Zasądzenie na tym poziomie będzie również stanowić sumę wystarczającą do wykazania windykacji na rzecz pana Parkes’a.

 15. Zauważam, że zasądzenie 35 000 funtów jest wyższe niż 25 000 funtów, których domagał się pan Parkes, ale jest to moja ocena właściwego poziomu zasądzenia w świetle odpowiednich zasad. Nie jestem związany własną oceną pana Parkes’a co do właściwego poziomu. Nie uważam również, aby okoliczność, że pan Earnshaw jest niezamożny (jeśli to prawda) lub że pan Parkes nie może go zlokalizować, miała znaczenie dla określenia właściwej wysokości ogólnego odszkodowania. poziomu odszkodowania ogólnego.

  Nakaz

 1. Uważam również, że powinienem skorzystać z przysługującego mi uznania i wydać nakaz zadośćuczynienia na rzecz Pana Parkes’a, poprzez zakazanie panu Earnshawowi dokonywania dalszych publikacji na temat pana Parkes’a lub dalszego publikowania prywatnych informacji lub danych osobowych pana Parkes’a, lub kontynuowania wszelkich zachowań, które stanowią nękanie pana Parkes’a lub jakiejkolwiek osoby z nim związanej, w tym członka jego rodziny. Nakazuję również, by pan Earnshaw usunął wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą kopie dziewięciu filmów wideo składających się na publikacje od czwartej do dwunastej.
 1. Wydanie tego nakazu przeciwko p. Earnshaw jest sprawiedliwe i proporcjonalne w świetle jego ciągłego zachowania podczas kampanii nękania p. Parkes, jego nierozsądnego i obraźliwego prowadzenia niniejszego postępowania, gdy był jeszcze w nie zaangażowany, trwającego wpływu jedenastu publikacji na p. Parkes. trwające skutki jedenastu zniesławiających publikacji, za które jest odpowiedzialny (w szczególności w szczególności dziewięciu kaset wideo i uroczystego oświadczenia), a także brak przeprosin i skruchy z jego strony. przeprosin ani nie wykazał skruchy z powodu bezpodstawnych zarzutów, które wysunął pod adresem Panu Parkes’owi.
EN / DE